GE

გივი ბერიძე

გივი ბერიძემ, კომპანია Edison Tech 2017 წელს დააფუძნა. კომპანია საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ბიზნესებისთვის ჰქმნის Hardware და Software პროდუქტებს.