GE

მდგრადი განვითარების მიზნები

ბიზნესის როლი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში

  • მდგრადი განვითარების მიზნების იმპლემენტაციისას, ბიზნესი ერთ- ერთი მთავარი პარტნიორია. კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი საქმიანობით წვლილი შეიტანონ მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში.
  • აღსანიშნავია, რომ კომპანიები, რომლებიც ბიზნესის მართვის სტრატეგიაში მდგრადი განვითარების პრაქტიკას ამკვიდრებენ, კონკურენტებზე უფრო წარმატებულები არიან.
  • ბიზნესმა უნდა გააცნობიეროს იმ პოზიტიური შედეგების მნიშვნელობა, რომლებიც მიღწევადია მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებით ეკონომიკური გარემოს გაუმჯობესების ჭრილში.
  • კორპორაციული პასუხისმგებლობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის ეტაპზე, ბიზნესმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს და დაუკავშიროს დაგეგმილი აქტივობები მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას ქვეყანაში. ასევე ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე, განსაზღვროს ახალი პრიორიტეტული მიმართულებები შესაბამისი კონკრეტული ამოცანებით, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებას შეუწყობს ხელს.
  • საქველმოქმედო და სასპონსორო აქტივობების განცორციელებისას ბიზნესმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს და დაუკავშიროს დაგეგმილი აქტივობები მდგრადი განვითარების მიზნებს.

მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs)

2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე, სათაურით -„ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის“. ინიციატივა მიზნად ისახავს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას, სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრის, კლიმატის და  ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და  მშვიდობიანი და სამართლიანი საზოგადოების დამკვიდრების გზით.

აღნიშნული შეთანხმების თანახმად,თითოეულმა ქვეყანამ 2030 წლამდე უნდა გაატაროს რეფორმები მდგრადი განვითარების  17 მიზნის შესასრულებლად. მიზნების შესრულების შეფასებას ყოველწლიურად განახორციელებს მაღალი დონის პოლიტიკური ფორუმი მდგრადი განვითარების შესახებ.

“გლობალური მიზნების მიღწევა 12 ტრილიონი დოლარის გამომუშავების შესაძლებლობას იძლევა“

გლობალური მიზნების მიღწევა ბაზარზე 4 ეკონომიკურ სისტემაში 12 ტრილიონი აშშ დოლარის გამომუშავების შესაძლებლობას იძლევა, აცხადებს კომისია.  ეს სისტემებია საკვები და სოფლის მეურნეობა, ქალაქები, ენერგია და მასალები, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. აღნიშნული სფეროები ეკონომიკის დაახლოებით 60 პროცენტს შეადგენს და გლობალური მიზნების მიღწევაში კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ამ შესაძლებლობების სრულად გამოსაყენებლად, ბიზნესმა უნდა განაგრძოს სოციალური და ეკოლოგიური მდგრადობისკენ სწრაფვა სწორედ ისე, როგორც მიისწრაფიან ბაზრის წილსა და კომპანიის წილის მოსაპოვებლად. თუ ახლა ამის გაკეთებაში კომპანიების მნიშვნელოვანი ნაწილი შემოგვიერთდება, ჩვენ ერთად შეუჩერებელი ძალა გავხდებით. ხოლო, თუ ეს ასე არ მოხდება, არამდგრადი განვითარების ხარჯები და გაურკვევლობა შეიძლება იქამდე გაიზარდოს, სანამ არ გაქრება სიცოცხლისუნარიანი სამყარო, რომელშიც ბიზნესის წარმოება შესაძლებელია.

ეს არის ახალი ტერიტორია. ბიზნესის მდგრადი ზრდის მოდელზე გადაყვანა იქნება  როგორც რისკებთან ასევე შესაძლებლობებთან დაკავშირებული. ეს მოიცავს ახალ და უფრო მოქნილ ბიზნეს მოდელებსა და ციფრულ პლატფორმებზე ექსპერიმენტირებას, რომლებიც შეიძლება გაიზარდოს და ახალი სოციალური და გარემოსდაცვითი ღირებულების ჯაჭვი შექმნას. ცოდნა იმისა, თუ როგორ იყოთ პირველები და სწრაფი, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია; ასევე მნიშვნელოვანია რისკების შემცირება ავტომატიზირებულ ეკონომიკაზე გადასვლისას ბიზნესის უსაფრთოხებისთვის.

გლობალური მიზნები ბიზნესისთვის

მდგრადი განვითარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის: იქ ქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ეფექტურობის დიდ მიღწევებს; ის ხელს უწყობს ინოვაციებს; და აძლიერებს რეპუტაციას. მდგრადობის მიმართულებით მქონე რეპუტაციით, კომპანიები იზიდავენ და ინარჩუნებენ თანამშრომლებს, მომხმარებლებს, B2B მომხმარებლებსა და ინვესტორებს და ისინი უზრუნველყოფენ თავიანთ საქმიანობის ლიცენზიას. ამიტომ მთელ მსოფლიოში მდგრადი კომპანიები ვითარდებიან და აქციონერებს მიმზიდველ შემოსავალს აძლევენ. სწორედ ამიტომ, მთელს მსოფლიოში 9000-ზე მეტმა კომპანიამ უკვე მოაწერა ხელი გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპს, მდგრადი ბიზნესის ქცევის სახელმძღვანელოს.

ბიზნესისთვის მდგრადი განვითარება, როგორც მისი ძირითადი სტრატეგია, სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. ჩვენი კვლევის თანახმად, გლობალური მიზნების მიღწევა მხოლოდ ოთხ ეკონომიკურ სისტემაში ქმნის 60 მიმართულების განვითარების შესაძლებლობას, რომლის ღირებულებაა 2030 წლისთვის 20 ტრილიონი აშშ დოლარი იქნება, ბიზნესის დანაზოგისა და შემოსავლის სახით (ილუსტრაცია 2)

მთლიანი ეკონომიკური სარგებელი გლობალური მიზნების განხორციელებისგან შეიძლება 2-3-ჯერ უფრო დიდი იყოს, თუ ჩავთვლით, რომ სარგებელი მიიღება მთელ ეკონომიკაში და თან ახლავს გაზრდილი შრომისა და რესურსების პროდუქტიულობა. ეს სამართლიანი ვარაუდია. გაითვალისწინეთ, რომ შეფასების თანახმად გენდერული თანასწორობის ერთიანი მიზნის მიღწევას შეუძლება 2025 წლისთვის 28 ტრილიონი აშშ დოლარი შემატოს გლობალურ მშპ-ს.

ეროვნულ დონეზე მონაწილე მხარეები 

მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელება მრავალმხრივი პროცესია, მასში მონაწილეობენ:

  • ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოები
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
  • საერთაშორისო ინსტიტუტები
  • სამოქალაქო საზოგადოება
  • ბიზნესი