GE

ვებინარების სერია პანდემიის ჭრილში

ჩატარდა ბიზნესისთვის 10 ვებინარი კრიზისის მართვასა და მდგრადი ბიზნეს საქმიანობის წარმართვის მიმართულებით COVID-19 პანდემიის ჭრილში.